Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się

ZASADY ETYCZNE

 

Podstawą publikacji o charakterze naukowym i gwarantem ich jakości jest rzetelność. Czytelnicy monografii naukowych muszą mieć pewność, że ich autorzy w sposób przejrzysty, rzeczowy i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

 

Postawy nieetyczne

1. Ghostwriting i guest authorship

Zgodnie z definicjami przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (źródło: Wytyczne dotyczące przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting i guest autorship) z  ghostwritingiem mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub nie uwzględniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Natomiast guest authorship polega na tym, że osoba wymieniona z imienia i nazwiska jako autor/współautor publikacji w ogóle nie jest jej autorem/współautorem lub ma znikomy udział w jej powstaniu.

Poltext, jako profesjonalny i odpowiedzialny wydawca, dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship. Podejmujemy następujące działania:

  1. Zobowiązujemy autorów do ujawnienia (przez złożenie oświadczenia) wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający maszynopis.
  2. Zobowiązujemy autorów do przekazania redakcji informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  3. Oprócz podania danych dotyczących źródeł finansowania zobowiązujemy autorów do ujawnienia także informacji o potencjalnych konfliktach  interesów (finansowych lub niefinansowych).

 

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej i zjawisk typu ghostwritingguest authorship będziemy demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

2. Plagiat i autoplagiat

Plagiat to przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu, czyli wykorzystania (np. skopiowania, rozpowszechniania) cudzego utworu, całego lub fragmentu, i zaprezentowania jako własny bez podania źródła.

Autoplagiat oznacza ponowne wykorzystanie tego samego lub nieco zmodyfikowanego własnego utworu, opatrzonego innym tytułem, w warunkach wprowadzających w błąd, że jest to pierwsze rozpowszechnienie i że mamy do czynienia z nowym utworem.

  1. Autor zgłaszający wydawnictwu maszynopis do publikacji w pisemnym oświadczeniu potwierdza, że złożone przez niego opracowanie jest oryginalne, wcześniej niepublikowane.
  2. Autor jest zobowiązany do przywołania opublikowanych treści mających wpływ na powstanie jego utworu, przytoczenia cytatu/cytatów oraz sporządzenia bibliografii. Redakcja nie weryfikuje cytatów, danych bibliograficznych itp.
  3. Jeśli autor dostarcza wydawnictwu obcy materiał ilustracyjny (np. zdjęcia, rysunki, wykresy) powinien uzyskać zgodę osób trzecich na ich reprodukowanie. 

 

Teksty zawierające cudze treści, niewłaściwie cytowane, plagiatowane bądź autoplagiatowane są przez Poltext odrzucane.