Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się

Zasady pisania recenzji monografii naukowych publikowanych przez Poltext

 

Monografie naukowe zgłaszane do publikacji w wydawnictwie Poltext podlegają procedurze wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz procedurze recenzji zewnętrznej przez samodzielnych pracowników nauki. W trosce o najwyższą jakość publikacji Poltext przyjął poniższą obligatoryjną procedurę recenzowania monografii naukowych.

Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje kolegium redakcyjne (zarząd i redaktor naczelny wydawnictwa). Kolegium redakcyjne wydawnictwa zapoznaje się z przedstawioną monografią i podejmuje decyzję o odrzuceniu lub przekazaniu monografii do recenzowania. Kolegium redakcyjne podczas wstępnej oceny przedstawionej pracy naukowej kieruje się:

 1. zgodnością tematu monografii z profilem wydawnictwa,
 2. oryginalnością publikacji,
 3. poziomem naukowym i warsztatowym monografii.

W przypadku odrzucenia monografii Poltext zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone. Monografia pozytywnie oceniona przez kolegium redakcyjne wydawnictwa jest przekazywana do recenzji naukowej samodzielnemu pracownikowi nauki.

Zasady recenzowania:

 1. Monografie naukowe wydawane przez Poltext są recenzowane przez recenzenta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. W uzasadnionych przypadkach Poltext wymaga dwóch recenzentów. Preferowani są recenzenci zatrudnieni na innej uczelni niż macierzysta uczelnia autora recenzowanej publikacji.
 2. Recenzent monografii musi mieć kompetencje w dyscyplinie naukowej której dotyczy monografia oraz mieć reputację rzetelnego recenzenta.
 3. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 4. Recenzja powinna być logicznie spójna i utrzymana w tonie rzeczowym, nie może być zdawkowa, a jej konkluzje powinny być jasne i jednoznaczne.
  Część informacyjna: Pełny zapis bibliograficzny recenzowanej pracy (autor/autorzy, tytuł), klasyfikacja recenzowanej publikacji według jej formy i dziedziny wiedzy, charakter publikacji (np. praca zbiorowa). Część informacyjna powinna zawierać odpowiedź na następujące pytania: jaka jest główna hipoteza oraz teza końcowa recenzowanej pracy?, z jakich źródeł korzystał autor?, jaką metodę badawczą zastosowano w pracy?, czy inni autorzy pisali na podobny temat i czy tematyka recenzowanej pracy jest przedmiotem sporów w nauce?
  Część oceniająca: Powinna zawierać odpowiedź na następujące pytania: czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy (dlaczego tak, dlaczego nie)?, czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?, czy trafny był dobór  i sposób wykorzystania źródeł?, jak można ocenić warsztat badawczy autora?, czy przeprowadzone przez autora rozumowanie jest jasne i spójne?, czy wystarczająco bogaty jest aparat naukowy i czy pomaga on w odbiorze pracy?
  Ocena recenzowanej monografii musi być obiektywna, wystawiona z pełną odpowiedzialnością, a więc na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów, rzetelnie uzasadniona i przemyślana.
 5. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 6. Recenzent nie może podejmować się roli recenzenta w warunkach występowania konfliktu interesów lub zachodzenia okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane. Recenzowania podjąć się może wyłącznie osoba, której nie łączą z autorem recenzowanego dzieła ani z podmiotem zamawiającym recenzję stosunki mogące wpłynąć na rzetelność i obiektywność recenzji oraz jej publiczną wiarygodność (np. bliskie powiązania zawodowe lub bliskie więzi personalne).
 7. W ramach procedury recenzyjnej obowiązuje zasada poufności.
 8. W przypadku spornych opinii dwóch recenzentów powoływany zostaje dodatkowy recenzent.
 9. Poltext podpisuje z recenzentem umowę o dzieło, określającą kwotę wynagrodzenia za napisanie recenzji oraz termin przekazania recenzji, z wyjątkiem sytuacji, gdy napisanie recenzji zostało zlecone recenzentowi przez inną wiarygodną instytucję naukową (np. uczelnię). Poltext akceptuje recenzję w formie pliku elektronicznego z podpisem elektronicznym recenzenta, chyba że z uzasadnionych powodów wymagana jest recenzja w formie wydruku z odręcznym podpisem recenzenta.
 10. Co do zasady, Poltext przekazuje otrzymaną recenzję autorowi monografii w celu zapoznania się z nią, ustosunkowania do krytycznych uwag recenzenta oraz dokonania stosownych zmian w maszynopisie publikacji.

Pozytywna recenzja kwalifikuje monografię do dalszych etapów prac redakcyjnych oraz do jej publikacji.