Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Książki dla profesjonalistów
Zaloguj się
0
Twój koszyk
0,00 
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

 

§1 Definicje

 

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

Korespondencję związaną z reklamacjami zamówionych towarów prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@mtbiznes.pl

Fizyczny zwrot zakupionych towarów: OPEN PARTNER Duninowska 9a. 87-800 Włocławek.

 1. Cennik i rodzaje dostaw – znajdują się pod adresem:
  https://mtbiznes.pl/zasady-zakupu/platnosc-i-dostawa-1
 2. Dane kontaktowe:

MT Biznes Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

Sklep internetowy

e-mail: zamowienia@mtbiznes.pl

telefon: 665 055 813

 1. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 7. Kupujący – Klient
 8. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę 
 11. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 13. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 14. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 15. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 17. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 18. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem mtbiznes.pl, laurum.pl, poltext.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 19. Sprzedający: MT Biznes - oznacza MT Biznes Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-230, pod adresem ul. Jutrzenki 118, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016411, NIP 522-26-10-701, BDO: 000379312
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 21. Termin realizacji – Czas wysyłki zakupionych produktów, określony na stronie: https://mtbiznes.pl/zasady-zakupu/czas-realizacji
 22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Kupujących, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy: informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy;
 • faktury elektronicznej wysłanej na wskazany adres e-mail po zrealizowaniu zamówienia.
 • Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu systemu poprawność́ działania sklepu w przeglądarkach aktualnie dostępnych i dostosowanych do wymagań rekomendowanych przez Google.
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 3. Sprzedający ma aktywowane algorytmy, które dostosowują cenę na podstawie aktywności Kupującego. Wskutek tego Kupujący może otrzymać np. kod rabatowy, dodatkowy rabat lub też propozycję produktu dostosowaną do jego preferencji bądź zainteresowań.  Kupujący podejmuje samodzielną decyzję w sprawie zakupu proponowanego produktu lub skorzystania z oferowanego przez Sprzedającego rabatu. 

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku 
  Złóż zamówienie”.
 1. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. W przypadku zakupu tytułu w przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowanie zgodnie z terminem podanym przy tym tytule. 
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym jako Termin realizacji. Terminy realizacji są dostępne na stronie https://mtbiznes.pl/zasady-zakupu/czas-realizacji
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 8. Akceptacja Kupującego na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania dokumentów zakupu w wersji papierowej.
 9. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Produktów w Sklepie Internetowym przez Klientów będących podatnikami VAT lub podatku od wartości dodanej, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży nie będzie zawierał numeru, za pomocą którego Klient jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że numer ten powinien zostać podany przez Klienta przy zawieraniu umowy.
 10. Zmiana lub anulowanie zamówienia

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszym Regulaminem zamówienia, jak również jego anulowania Klient może dokonywać mailem wysyłając informację na adres zamowienia@mtbiznes.pl. Zmiany lub anulowania zamówienia Klient może dokonać jedynie do momentu wysłania przez Sklep zamówienia.

Zmiany zamówienia mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

Nie ma możliwości zmiany bądź anulowania zamówienia dotyczącego produktu elektronicznego (ebook, audiodownload) po zrealizowaniu zamówienia i dostarczeniu linków do pobrania produktu do Zamawiającego. 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się pod linkiem: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216 
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt.
 8. Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Prawa konsumenckiego

 

§5 Rękojmia, niezgodność towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową

 

 1. Sprzedający wyłącza całkowicie na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a i nast. Prawa konsumenckiego, a także za niedostarczenie treści lub/i usługi cyfrowej na zasadach określonych w art. 43j Prawa konsumenckiego oraz za niezgodność z umową dostarczonej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej na zasadach określonych w art. 43k i nast. Prawa konsumenckiego. Nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksem Cywilnym.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z zawartą umową - chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu maksymalnie 2 lat od tej chwili. Uznaje się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej.
 4. W wypadku towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane lub świadczone. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Uznaje się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie został odkryty.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - dostarczanych jednorazowo lub w częściach - który istniał w chwili ich dostarczenia i został odkryty w ciągu dwóch lat. Uznaje się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który został odkryty przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3 Prawa konsumenckiego, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 7. Określone w ust. 4 i 5 nie mają zastosowania, jeśli środowisko cyfrowe Klienta nie spełnia wymogów technicznych, które jasno zostały określone przez Sprzedającego przed zawarciem umowy. Klient jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedającym w celu określenia, czy jego środowisko cyfrowe spełnia wymagania zakupionego towaru.
 8. Reklamacje należy składać zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: https://mtbiznes.pl/zasady-zakupu/reklamacje-1
 9. Sprzedający rozpoznaje reklamację i informuje Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w terminie14 dni od dnia jej złożenia.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument jest zawiadamiany w ten sam sposób, w który złożył reklamację, lub w inny wybrany przez niego sposób.

 

§6 Opinie klientów

 

1. Każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.mtbiznes.pl ma możliwość przesłania recenzji/opinii na temat produktu w wersji papierowej lub elektronicznej znajdującego się w ofercie Sklepu. Do przesłania opinii nie jest wymagane posiadanie konta w Sklepie, zalogowanie się, czy dokonanie zakupu danego produktu.

2. Recenzja Klienta, który dokonał zakupu recenzowanego produktu w wersji papierowej lub elektronicznej jest oznaczona informacją- Opinia potwierdzona zakupem, w przypadku braku zakupu recenzowanego produktu recenzja oznaczona jest informacją - Opinia niepotwierdzona zakupem. Weryfikacji dokonuje administrator serwisu.

 

§7 Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający – MT Biznes Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118 02-230 Warszawa
 2. Dane osobowe Kupujących są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy sprzedaży oraz (jeśli Kupujący dokonał zapisu podając swój adres e-mail) w celu przesyłania newslettera.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

 1. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

b) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.mtbiznes.pl/polityka-prywatnosci

 

§8 Lead Magnet

 

 1. Sprzedający umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. Za Lead Magnet Sprzedający rozumie Treść cyfrową w postaci Newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usługi Lead Magnet zawierana jest pomiędzy Subskrybentem a MT Biznes Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-230, pod adresem ul. Jutrzenki 118, KRS 0000016411, NIP 522-26-10-701, BDO: 000379312
 3. Dołączenie do grona Subskrybentów usługi Newsletter jest możliwe po podaniu adresu e-mail przez użytkownika, jest ono dobrowolne i bezterminowe.
 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy potwierdzić zapis poprzez kliknięcie w otrzymany za pośrednictwem poczty elektronicznej link aktywacyjny potwierdzający zapis do grona Subskrybentów usługi Newsletter. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili kliknięcia w link aktywacyjny. 
 5. Świadczenie usługi następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i polega na dostarczeniu wszystkim Subskrybentom wiadomości od MT Biznes w postaci Newslettera, zawierającego informacje o ofercie, konkursach oraz innych akcjach promocyjnych. 
 6. Subskrybent w dowolnym momencie może zrezygnować z usługi, poprzez wysłanie takiej informacji w wiadomości e-mail na zamowienia@mtbiznes.pl. Administrator usunie adres e-mail z grona Subskrybentów i poinformuje o tym użytkownika.
 7. Subskrybent może zgłaszać reklamacje oraz skargi, dotyczące usługi na każdym etapie jej świadczenia. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na zamowienia@mtbiznes.pl. Reklamacja bądź skarga powinna zawierać opis problemu oraz użytkownika, który on dotyczy.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://mtbiznes.pl/zasady-zakupu/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez KlientaKlient może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.