Mariusz Andrzejewski – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, w latach 2019–2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie. Od 2016 roku kieruje pracami Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto członek European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sprawozdawczości i rewizji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych. Zdobył doświadczenie praktyczne, pracując w radach nadzorczych i komitetach audytu między innymi w takich spółkach, jak PKO BP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., INSTAL Kraków S.A. Jako kierownik projektu w programie „Dialog” MNiSW pn. „Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia” zaproponował wprowadzenie stałej stopy procentowej w kredytach mieszkaniowych oraz zastąpienie wkładu własnego gwarancją BGK. Jest pomysłodawcą i współtwórcą kierunku studiów: audyt finansowy, który daje jego absolwentom prawo do ubiegania się o zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozwinął programy studiów podyplomowych z takimi organizacjami, jak ACCA, CIMA i CFA Poland.